Skip to main content

0 Courses

Modified 1 March 2023

หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสวิชา 5521105 ชื่อรายวิชา หลักพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

Modified 25 June 2020

ออกแบบเครื่องจักรกล 2

รหัสวิชา5594302   ชื่อวิชา   ออกแบบเครื่องจักรกล 2

Modified 27 March 2023

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic)

รหัสวิชา 5542506 ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์

Modified 25 June 2020

อุณหพลศาสตร์ 1

รหัสวิชา5592501   ชื่อวิชา  อุณหพลศาสตร์ 1