Skip to main content

2 Courses

Teacher: ช่วงชัย ชุปวา

ออกแบบเครื่องจักรกล 2 สอนโดย อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา

รหัสวิชา 5594302 ชื่อรายวิชา ออกแบบเครื่องจักรกล 2
สอนโดย อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา

Teacher: ขวัญชัย หนาแน่น

ออกแบบเครื่องจักรกล 2 สอนโดย ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

รหัสวิชา 5594302 ชื่อรายวิชา ออกแบบเครื่องจักรกล 2
สอนโดย ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น