Skip to main content

4 Courses

Teacher: วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์

รหัสวิชา 5531103 ชื่อรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์

Teacher: ชลาลัย วงเวียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน

รหัสวิชา 5521104 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน

Teacher: ครรชิต ภาวนานนท์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอนโดย อ.ครรชิต ภาวนานนท์

รหัสวิชา รหัสวิชา 5531103 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
สอนโดย อ.ครรชิต ภาวนานนท์

Teacher: กิตติพงศ์ นวลใย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

รหัสวิชา 5531103 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ