ไปยังเนื้อหาหลัก

3 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ชลาลัย วงเวียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน

รหัสวิชา 5521104 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สอนโดย อ.ชลาลัย วงเวียน

อาจารย์: ครรชิต ภาวนานนท์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอนโดย อ.ครรชิต ภาวนานนท์

รหัสวิชา รหัสวิชา 5531103 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
สอนโดย อ.ครรชิต ภาวนานนท์

อาจารย์: กิตติพงศ์ นวลใย

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ

รหัสวิชา 5531103 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สอนโดย อ.กิตติพงศ์ นวลใย และคณะ