Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

หลักการสอนดนตรีศึกษา

รหัสวิชา 2032601  ชื่อวิชา  หลักการสอนดนตรีศึกษา

Modified 26 June 2020

หลักการออกแบบ

รหัสวิชา 2072205  ชื่อวิชา  หลักการออกแบบ

Modified 26 June 2020

หลักภาษาไทย

รหัสวิชา 1541101  ชื่อวิชา  หลักภาษาไทย

Modified 26 June 2020

หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา 1551101  ชื่อวิชา  หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

Modified 26 June 2020

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

รหัสวิชา 2564701  ชื่อวิชา  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

Modified 26 June 2020

หลักสังคมวิทยา

รหัสวิชา 2591101  ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยา 

Modified 26 June 2020

หลักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

รหัสวิชา 2531101  ชื่อวิชา  หลักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

Modified 26 June 2020

หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา

รหัสวิชา 2073401  ชื่อวิชา  หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา

Modified 26 June 2020

แหล่งสารสนเทศ

รหัสวิชา 1632201  ชื่อวิชา แหล่งสารสนเทศ 

Modified 10 April 2023

ออกแบบงานไม้

Modified 26 June 2020

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

รหัสวิชา 2011302  ชื่อวิชา  ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

Modified 26 June 2020

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา 2013401  ชื่อวิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

Modified 2 July 2020

ออกแบบผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา 2013402 ชื่อรายวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์

Modified 26 June 2020

ออกแบบสิ่งพิมพ์

รหัสวิชา 2013302  ชื่อวิชา  ออกแบบสิ่งพิมพ์

Modified 26 June 2020

อารยธรรม

รหัสวิชา 2531102  ชื่อวิชา  อารยธรรม

Modified 26 June 2020

อารยธรรมโลก

รหัสวิชา 1642102  ชื่อวิชา อารยธรรมโลก