ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English Communication for Tourism and Service Industry 2

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Communication in Chinese Business

แก้ไขแล้ว 21 July 2022

English for International Business

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Language Proficiency Tests

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Tourism

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Tourism Business

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English in General Situation

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

Listening and Speaking for English Teachers

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

Listening and Speaking in Business English

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา 2562301  ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา 2560101  ชื่อวิชา  กฎหมายในชีวิตประจำวัน

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายเบื้องต้น

รหัสวิชา 2562101  ชื่อวิชา  กฎหมายเบื้องต้น

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

รหัสวิชา2561201   ชื่อวิชา  กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา2551502   ชื่อวิชา  กฎหมายมหาชนสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

รหัสวิชา  2562501 ชื่อวิชา  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายล้มละลาย

รหัสวิชา2563510   ชื่อวิชา  กฎหมายล้มละลาย

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด

รหัสวิชา2563302   ชื่อวิชา  กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด