ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 10 April 2023

เทคนิคการทำหุ่นจาลอง

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English Communication for Tourism and Service Industry 2

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Communication in Chinese Business

แก้ไขแล้ว 3 April 2023

English for General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป)

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา English for General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป )

แก้ไขแล้ว 21 July 2022

English for International Business

แก้ไขแล้ว 4 April 2023

English for International Standard Test 1

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Language Proficiency Tests

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Tourism

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

English for Tourism Business

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

Listening and Speaking for English Teachers

แก้ไขแล้ว 3 March 2023

Listening and Speaking in Business English

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา 2562301  ชื่อวิชา  กฎหมายธุรกิจ

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา 2560101  ชื่อวิชา  กฎหมายในชีวิตประจำวัน

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กฎหมายเบื้องต้น

รหัสวิชา 2562101  ชื่อวิชา  กฎหมายเบื้องต้น

แก้ไขแล้ว 21 September 2023

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

รหัสวิชา 2561201 ชื่อวิชา กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

แก้ไขแล้ว 5 April 2023

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น