Skip to main content

2 Courses

Teacher: ดวงกมล อังอำนวยศิริ

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอนโดย อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ

รหัสวิชา 5532106 ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สอนโดย อ.ดวงกมล อังอำนวยศิริ

Teacher: อิทธิพัฒน์ รูปคม

ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สอนโดย อ. ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม

รหัสวิชา 5532106 ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สอนโดย อ. ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม