Skip to main content

2 Courses

Teacher: พิศิษฐ์ เฮ่งจินดา

ปัญญาประดิษฐ์ สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

รหัสวิชา 5624406 ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์
สอนโดย อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท

Teacher: ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ

ปัญญาประดิษฐ์ สอนโดย อ.ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ

รหัสวิชา 5534406 ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์
สอนโดย อ.ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ