Skip to main content

1 Courses

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1

ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1 สอนโดย รศ. ดร.อุทัย ผ่องรัศมี

รหัสวิชา 5591701 ชื่อวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน 1
สอนโดย รศ. ดร.อุทัย ผ่องรัศมี