Skip to main content

2 Courses

Teacher: ดร.ประกิจ อินทะชัย

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สอนโดย อ.ดร.ประกิจ อินทะชัย

รหัสวิชา 5531106 ชื่อรายวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
สอนโดย อ.ดร.ประกิจ อินทะชัย

Teacher: กฤษณ์ ไชยวงศ์

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น สอนโดย อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ และคณะ

รหัสวิชา 5531106 ชื่อวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
สอนโดย อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ และคณะ