ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: มหิศร ประภาสะโนบล

หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

รหัสวิชา 5052101 ชื่อวิชา หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

อาจารย์: รุ่งกานต์ กล้าหาญ

การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ สอนโดย ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

รหัสรายวิชา 5064109 ชื่อวิชา การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ
สอนโดย ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ