Skip to main content

4 Courses

Teacher: จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ทักษะการคิด สอนโดย จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

Teacher: ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

Teacher: ปราโมทย์ ตงฉิน

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

Teacher: สราวุธ แผลงศร

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.สราวุธ แผลงศร