Skip to main content

0 Courses

Modified 25 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7021501   ชื่อวิชา   กฎหมายและจริยธรรมสำหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร์

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

รหัสวิชา7123204   ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา7101301   ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ

รหัสวิชา 7112301  ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมเครือข่ายและ

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

รหัสวิชา7103303   ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ

รหัสวิชา 7123306  ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาภาพ

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง

รหัสวิชา7092601   ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง

Modified 25 June 2020

การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์

รหัสวิชา7102304   ชื่อวิชา   การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงเหตุการณ์

Modified 25 June 2020

การค้นคืนสารสนเทศ

รหัสวิชา7103403   ชื่อวิชา   การค้นคืนสารสนเทศ

Modified 25 June 2020

การจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน

รหัสวิชา7133202   ชื่อวิชา   การจัดการฐานข้อมูลสำนักงาน

Modified 25 June 2020

การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

รหัสวิชา 7093403  ชื่อวิชา   การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

Modified 25 June 2020

การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา7092301   ชื่อวิชา   การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

Modified 25 June 2020

การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย

รหัสวิชา7113406   ชื่อวิชา   การตรวจสอบและประเมินเครือข่าย

Modified 25 June 2020

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือ

รหัสวิชา7054801   ชื่อวิชา   การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์หรือ