ไปยังเนื้อหาหลัก

4 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ทักษะการคิด สอนโดย จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

อาจารย์: ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

อาจารย์: ปราโมทย์ ตงฉิน

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อาจารย์: สราวุธ แผลงศร

ทักษะการคิด สอนโดย อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

รหัสวิชา 7003120 ชื่อรายวิชา ทักษะการคิด
สอนโดย อ. ดร.สราวุธ แผลงศร