Skip to main content

7 Courses

Teacher: สูตรทิน อินทร์ขำ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ

Teacher: ฐิติมา บุณฑริก

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย ผศ.ฐิติมา บุณฑริก

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย ผศ.ฐิติมา บุณฑริก

Teacher: ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

Teacher: ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย อ. ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

Teacher: ทัดทอง พราหมณี

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

Teacher: พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย อ. ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

รหัสรายวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย อ. ดร.พฤกษ์ไพร เพ็งพารา

Teacher: จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต สอนโดย อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

รหัสวิชา 7440110 ชื่อรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
สอนโดย อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล