Skip to main content

1 Courses

Teacher: สุภัทรา กล่ำสกุลTeacher: กัญญา รัชตชัยยศ

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ และคณะ

รหัสวิชา 5073304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ และคณะ