ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: สุภัทรา กล่ำสกุลอาจารย์: กัญญา รัชตชัยยศ

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ และคณะ

รหัสวิชา 5073304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ และคณะ