Skip to main content

1 Courses

Teacher: ประสิทธิ์พร เก่งทอง

กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์ สอนโดย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

รหัสวิชา 3513101 ชื่อรายวิชา กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์ 
สอนโดย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง