Skip to main content

1 Courses

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช

รหัสวิชา 3514911 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช