Skip to main content

2 Courses

Teacher: สุธาสินี อัมพิลาศรัย

โครงการพิเศษทางการจัดการ สอนโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รหัสวิชา 3564903 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการ
สอนโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

Teacher: เยาวภา อินทเส

โครงการพิเศษทางการจัดการ สอนโดย อ.เยาวภา อินทเส

รัหสวิชา 3564903 ชื่อรายวิชา โครงการพิเศษทางการจัดการ
สอนโดย อ.เยาวภา อินทเส