Skip to main content

5 Courses

Teacher: พิชาภพ บุญเลิศ

จิตวิทยาการสื่อสาร สอนโดยอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ

รหัสวิชา 3310810 ชื่อรายวิชา จิตวิทยาการสื่อสาร
สอนโดยอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ

Teacher: ชุติมา บุญโพธิ์

จิตวิทยาการสื่อสาร สอนโดย ชุติมา บุญโพธิ์

รหัสวิชา 3310810 ชื่อรายวิชา จิตวิทยาการสื่อสาร
สอนโดย ชุติมา บุญโพธิ์

Teacher: ภัททราวรดา วิไลลอย

จิตวิทยาการสื่อสาร สอนโดย อ. ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

รหัสวิชา 3310810 ชื่อรายวิชา จิตวิทยาการสื่อสาร
สอนโดย อ. ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย

Teacher: ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย

จิตวิทยาการสื่อสาร สอนโดย อ.ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย

รหัสวิชา 3310810 ชื่อรายวิชา จิตวิทยาการสื่อสาร
สอนโดย อ.ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย

Teacher: สุธาสินี อัมพิลาศรัย

จิตวิทยาการสื่อสาร สอนโดย อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รหัสวิชา 3310810 ชื่อรายวิชา จิตวิทยาการสื่อสาร
สอนโดย อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย