Skip to main content

1 Courses

Teacher: พรรณทิพย์ ทองแย้ม

ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม สอนโดย อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 3560102 ชื่อรายวิชา ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
สอนโดย อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม