Skip to main content

1 Courses

Teacher: จริยา รัชตโสตถิ์

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สอนโดย อ.จริยา รัชตโสตถิ์

รหัสวิชา 3514910 ชื่อรายวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สอนโดย อ.จริยา รัชตโสตถิ์