Skip to main content

4 Courses

Teacher: ณัฐประภา นุ่มเมือง

หลักการตลาด สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง

รหัสวิชา 3541101 ชื่อรายวิชา หลักการตลาด
สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง

Teacher: จรรยาพร บุญเหลือ

หลักการตลาด สอนโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ

รหัสวิชา 3543101 ชื่อรายวิชา หลักการตลาด
สอนโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ

Teacher: สุธาสินี อัมพิลาศรัย

หลักการตลาด สอนโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รหัสวิชา 3541101 ชื่อรายวิชา หลักการตลาด
สอนโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

Teacher: กัลยา ปุญญธรรม

หลักการตลาด สอนโดย อ.กัลยา ปุญญธรรม

รหัสวิชา 3541101 ชื่อรายวิชา หลักการตลาด
สอนโดย อ.กัลยา ปุญญธรรม