Skip to main content

1 Courses

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และคณะ
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Preview Course

Teacher: จุฑามาศ กล้าหาญTeacher: รุ่งกานต์ กล้าหาญTeacher: ชลิดา ช้างแก้วTeacher: ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และคณะ

รหัสวิชา5003901 ชื่อรายวิชา การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
                อ. ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 
                ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
                อ.ชลิดา ช้างแก้ว