ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และคณะ
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Preview Course

อาจารย์: จุฑามาศ กล้าหาญอาจารย์: รุ่งกานต์ กล้าหาญอาจารย์: ชลิดา ช้างแก้วอาจารย์: ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ และคณะ

รหัสวิชา5003901 ชื่อรายวิชา การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 สอนโดย อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
                อ. ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ 
                ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
                อ.ชลิดา ช้างแก้ว