ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร สอนโดย ผศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

รหัสวิชา 5073202 ชื่อวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
สอนโดย ผศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล