ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ สอนโดย ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้
Preview Course

อาจารย์: ประกาศ ชมภู่ทอง

เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ สอนโดย ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

                ความสำคัญของการแปรรูปผักและผลไม้ สมบัติทางกายภาพ เคมี และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของผักและผลไม้ คุณภาพและมาตรฐานของผักและผลไม้ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ การบรรจุและการเก็บรักษา และปฏิบัติการตามเนื้อหา

                Importance of fruit and vegetable processing, chemical and physical properties, physiology and physiological changes, quality and standards of fruit and vegetable, harvesting, postharvest, operation processing of vegetable and fruit products, packaging and storage, and laboratory experiment according to the content