Skip to main content

2 Courses

Teacher: กัญญา รัชตชัยยศ

เทคโนโลยีขนมอบ สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

รหัสวิชา 5074604 ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ
สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

Teacher: กัญญา รัชตชัยยศTeacher: อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

เทคโนโลยีขนมอบ สอนโดย ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

รหัสวิชา 5074604 ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ 
สอนโดย ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล