ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: กัญญา รัชตชัยยศ

เทคโนโลยีขนมอบ สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

รหัสวิชา 5074604 ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ
สอนโดย อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

อาจารย์: กัญญา รัชตชัยยศอาจารย์: อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

เทคโนโลยีขนมอบ สอนโดย ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

รหัสวิชา 5074604 ชื่อวิชา เทคโนโลยีขนมอบ 
สอนโดย ผศ.อรอนงค์  ศรีพวาทกุล