Skip to main content

15 Courses

Teacher: วีระชัย คอนจอหอ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย ผศ. ดร.วีระชัย คอนจอหอ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย ผศ. ดร.วีระชัย คอนจอหอ

Teacher: ปรัชญา ปานเกตุ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

Teacher: วราภรณ์ แก้วแย้ม

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

Teacher: ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ และคณะ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ และคณะ

Teacher: บุญทิพย์ แป้นทอง

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ และคณะ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ และคณะ

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

Teacher: อิสราภรณ์ ทองสมนึก

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก และคณะ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ. ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก และคณะ

Teacher: ตรีนุช สุนทรวิภาต

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ.ปกป้อง ขำประเสริฐ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ.ปกป้อง ขำประเสริฐ

Teacher: พรพรรณ เพ่งผล

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ.พรพรรณ เพ่งผล

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ.พรพรรณ เพ่งผล

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ และคณะ

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ และคณะ

Teacher: สมบัติ ไวยรัช

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช

รหัสวิชา 1004801 ชื่อรายวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
สอนโดย อ.สมบัติ ไวยรัช