Skip to main content

3 Courses

Teacher: วัชระ เวชประสิทธิ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์ สอนโดยอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

รหัสวิชา 3564201 ชื่อรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
สอนโดยอาจารย์ ดร.วัชระ  เวชประสิทธิ์

Teacher: กฤตชน วงศ์รัตน์

การจัดการเชิงกลยุทธ์ สอนโดย ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์

รหัสวิชา 3564201 ชื่อรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
สอนโดย ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์

Teacher: ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ สอนโดย ผศ. ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

รัหสวิชา 3564201 ชื่อรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
สอนโดย ผศ. ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา