Skip to main content

3 Courses

Teacher: มณฑา จำปาเหลือง

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ สอนโดย ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง

รหัสวิชา 1011103 ชื่อรายวิชา ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
สอนโดย ผศ. ดร.มณฑา จำปาเหลือง

Teacher: อภิชาติ เลนะนันท์

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ สอนโดย ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

รหัสวิชา 1011103 ชื่อรายวิชา ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่
สอนโดย ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

Teacher: สุกัญญา แพงโสม

ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ สอนโดย ผศ.สุกัญญา แพงโสม

รหัสวิชา 1011103 ชื่อรายวิชา ความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ 
สอนโดย ผศ.สุกัญญา แพงโสม