Skip to main content

4 Courses

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอนโดย อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Preview Course

Teacher: นวรัตน์ ประทุมตา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอนโดย อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

รหัสวิชา 1044402 ชื่อรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สอนโดย อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

Teacher: สุกัญญรัตน์ คงงาม

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอนโดย อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม

รหัสวิชา 1044402 ชื่อรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สอนโดย อ. ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม

Teacher: ยุพิน โกณฑา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอนโดย อ.ยุพิน โกณฑา

รหัสวิชา 1044402 ชื่อรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สอนโดย อ.ยุพิน โกณฑา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สอนโดย อ.ใหม่ วิจัย

รหัสวิชา 1044402 ชื่อรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
สอนโดย อ.ใหม่ วิจัย