ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: กิตตินันท์ บุญรอด

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร สอนโดย อ. ดร.กิตตินันท์ บุญรอด

รหัสวิชา 2533413 ชื่อวิชา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
สอนโดย อ. ดร.กิตตินันท์ บุญรอด