Skip to main content

3 Courses

Teacher: ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

การบริหารการพัฒนา สอนโดย ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

รหัสวิชา 2553203 ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา
สอนโดย ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

การบริหารการพัฒนา

การบริหารการพัฒนา สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา

รหัสวิชา 2553203 ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา
สอนโดย อ.ดร.นาวาตรีสงคราม สมณวัฒนา

Teacher: สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

การบริหารการพัฒนา สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ

รหัสวิชา 2553203 ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา
สอนโดย อ.สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ