Skip to main content

3 Courses

Teacher: พรอริยา ฉิรินัง

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง

Teacher: สุคนธา สุคนธ์ธารา

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

Teacher: ธนิดา ชาญชัย

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ.ธนิดา ชาญชัย

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ.ธนิดา ชาญชัย