Skip to main content

4 Courses

Teacher: อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

รหัสวิชา 4520110 ชื่อวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ.ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

Teacher: พรอริยา ฉิรินัง

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ. ดร.พรอริยา ฉิรินัง

Teacher: สุคนธา สุคนธ์ธารา

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

Teacher: ธนิดา ชาญชัย

การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สอนโดย อ.ธนิดา ชาญชัย

รหัสวิชา 4520110 ชื่อรายวิชา การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
สอนโดย อ.ธนิดา ชาญชัย