ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: วาสนา ทรัพย์ประเสริฐอาจารย์: สิชล ทองมาอาจารย์: วีรยุทธ ศรีทุมสุขอาจารย์: พงศ์นรินทร์ เขตประทุมอาจารย์: วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยนอาจารย์: วรัฏฐา เหมทอง

พยาธิและสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 1 สอนโดย อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน

รหัสวิชา 8015002 ชื่อวิชา พยาธิและสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 1
สอนโดย อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน