Skip to main content

0 Courses

Modified 26 June 2020

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

รหัสวิชา8013107   ชื่อวิชา  กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา 8032107  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์แผนไทย

1 Courses
View all courses

Modified 26 June 2020

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล

รหัสวิชา 8015004  ชื่อวิชา  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสำหรับพยาบาล

Modified 26 June 2020

ชีวิตและสุขภาพ

รหัสวิชา8710010   ชื่อวิชา  ชีวิตและสุขภาพ

Modified 26 June 2020

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

รหัสวิชา8016101   ชื่อวิชา  แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

รหัสวิชา8013705   ชื่อวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1

รหัสวิชา8013702   ชื่อวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์ 1

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

รหัสวิชา8013707   ชื่อวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

Modified 26 June 2020

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

รหัสวิชา8012708   ชื่อวิชา  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  1

Modified 26 June 2020

ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ

รหัสวิชา 8014108  ชื่อวิชา  ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ

Modified 26 June 2020

ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา 8031101  ชื่อวิชา  ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ

Modified 26 June 2020

พยาธิและสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 1

รหัสวิชา 8015002  ชื่อวิชา  พยาธิและสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล 1

Modified 16 July 2022

พยาธิวิทยาสาธารณสุข

รหัสวิชา8012009   ชื่อวิชา  พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

Modified 26 June 2020

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

รหัสวิชา8033110   ชื่อวิชา  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Modified 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

รหัสวิชา8017801   ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล

Modified 26 June 2020

การเสนอโครงงานด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา8033801   ชื่อวิชา  การเสนอโครงงานด้านการแพทย์แผนไทย

Modified 26 June 2020

เภสัชกรรมไทย 1

รหัสวิชา 8032301  ชื่อวิชา  เภสัชกรรมไทย 1

Modified 26 June 2020

เภสัชกรรมไทย 3

รหัสวิชา8032303   ชื่อวิชา  เภสัชกรรมไทย 3

Modified 26 June 2020

เภสัชวิทยา

รหัสวิชา8012008   ชื่อวิชา  เภสัชวิทยา

Modified 26 June 2020

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล

รหัสวิชา8016006   ชื่อวิชา  เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล