Skip to main content

1 Courses

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ สอนโดย ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และคณะ
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
Preview Course

Teacher: ผศ. ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์

การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ สอนโดย ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และคณะ

รหัสวิชา 4022607 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
สอนโดย ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และคณะ