ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ สอนโดย อ. ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

รหัสวิชา 2553308 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ
สอนโดย อ. ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์

ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ

ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

รหัสวิชา 2553308 ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ
สอนโดย อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม