ไปยังเนื้อหาหลัก

16 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: ณัฐกานต์ ผาจันทร์

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์

รหัสวิชา 2220202 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
สอนโดย อาจารย์ณัฐกานต์  ผาจันทร์

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป)

English for General Situation สอนโดย Kieran Torbuck

รหัสวิชา 2220202 ชื่อรายวิชา English for General Situation
สอนโดย Kieran Torbuck

อาจารย์: ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

English in General Situation สอนโดย อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา English in General Situation
สอนโดย อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย Mr.Lawrence Dixon

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย Mr.Lawrence Dixon

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย Mr.Patrick Andrew Zurick

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย  Mr.Patrick Andrew Zurick

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย MR.Wouter Hans Hessel Van Dijk

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย MR.Wouter Hans Hessel Van Dijk

อาจารย์: กมลทิพย์ พลบุตร

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย ผศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
สอนโดย ผศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

อาจารย์: ณัฐสุดา สัตยาบรรพ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ. ดร.ณัฐสุดา สัตยาบรรพ

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
สอนโดย อ. ดร.ณัฐสุดา สัตยาบรรพ

อาจารย์: กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

อาจารย์: ธิดา รุ่งธีระ

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.ธิดา รุ่งธีระ

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.ธิดา รุ่งธีระ

อาจารย์: พิศาล ปานแก้ว

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.พิศาล ปานแก้ว

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.พิศาล ปานแก้ว

อาจารย์: มัฆวาน นาคจั่น

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.มัฆวาน นาคจั่น

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.มัฆวาน นาคจั่น

อาจารย์: วิชชุดา ขำประถม

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.วิชชุดา ขำประถม

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
สอนโดย อ.วิชชุดา ขำประถม

อาจารย์: ศิริกุล ศรีโตกลิ่น

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป) สอนโดย อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.ศิริกุล ศรีโตกลิ่น

อาจารย์: ศุภมาส เกตุเต็ม

English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป) สอนโดย อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา English in General Situation (ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป) 
สอนโดย อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

อาจารย์: แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป สอนโดย อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์

รหัสวิชา 2220202 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
สอนโดย อ.แสงดาว ถิ่นหารวงษ์