ไปยังเนื้อหาหลัก

2 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: อนุรักษ์ สิงห์ชัย

หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สอนโดย อ.ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย

รหัสวิชา 2531102 ชื่อรายวิชา หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สอนโดย อ.ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย

อาจารย์: ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

หลักสังคมวิทยา สอนโดย อ. ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

รหัสวิชา 2591101 ชื่อวิชา หลักสังคมวิทยา
สอนโดย อ. ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล