ไปยังเนื้อหาหลัก

4 รายวิชาทั้งหมด

วิชาคณิตศาสตร์
EXITEXAM
Preview Course

อาจารย์: ไพรัช บุญรอดอาจารย์: พิชิต สุดตา

วิชาคณิตศาสตร์

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าสู่รายวิชาด้วยรหัส exitexam เพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาโดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ

วิชาคอมพิวเตอร์
EXITEXAM
Preview Course

อาจารย์: พิชิต สุดตา

วิชาคอมพิวเตอร์

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าสู่รายวิชาด้วยรหัส exitexam เพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาโดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ

วิชาภาษาไทย
EXITEXAM
Preview Course

อาจารย์: พิชิต สุดตา

วิชาภาษาไทย

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าสู่รายวิชาด้วยรหัส exitexam เพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาโดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษ
EXITEXAM
Preview Course

อาจารย์: พิชิต สุดตา

วิชาภาษาอังกฤษ

หลังจากเข้าสู่ระบบ PBRU LMS สามารถเข้าสู่รายวิชาด้วยรหัส exitexam เพียงครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะสามารถเข้าสู่รายวิชาโดยไม่ต้องใส่รหัสค่ะ