Skip to main content

1 Courses

Teacher: กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

รหัสวิชา 1037301 ชื่อรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สอนโดย ผศ.ดร. กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล