ไปยังเนื้อหาหลัก

1 รายวิชาทั้งหมด

อาจารย์: มหิศร ประภาสะโนบลอาจารย์: สำรวย มะลิถอด

การวางแผนธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ สอนโดย ผศ. น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล และ อาจารย์ สำรวย มะลิ

รหัสวิชา 5003402 ชื่อวิชา การวางแผนธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ประกอบการ
สอนโดย ผศ. น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล และ อาจารย์ สำรวย มะลิ