Skip to main content

2 Courses

Teacher: จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

การแปรรูปอาหาร 1 สอนโดย รศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และคณะ

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1
สอนโดย รศ. ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และคณะ

Teacher: บำเพ็ญ นิ่มเขียน

การแปรรูปอาหาร 1 สอนโดย ผศ.บำเพ็ญ นิ่มเขียน

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1
สอนโดย ผศ. บำเพ็ญ นิ่มเขียน