ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

รหัสวิชา5052201  ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

แพลงก์ตอนทางการประมง

รหัสวิชา5063606   ชื่อวิชา  แพลงก์ตอนทางการประมง

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา 5074603 ชื่อวิชา เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

รหัสวิชา5003303   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูปสัตว์น้ำ

รหัสวิชา5063502   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูปสัตว์น้ำ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

รหัสวิชา5003401   ชื่อวิชา  ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

รหัสวิชา5062602   ชื่อวิชา  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

รหัสวิชา5073202   ชื่อวิชา  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ปฐพีวิทยา

รหัสวิชา5011102   ชื่อวิชา  ปฐพีวิทยา

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

รหัสวิชา5044902   ชื่อวิชา  ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1

รหัสวิชา5074903   ชื่อวิชา  ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

พฤติกรรมและการบังคับสัตว์

รหัสวิชา 5042503 ชื่อวิชา พฤติกรรมและการบังคับสัตว์

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา5002103   ชื่อวิชา  พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

พืชเศรษฐกิจ

รหัสวิชา 5022101 ชื่อวิชา พืชเศรษฐกิจ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร

รหัสวิชา 5073401  ชื่อวิชา  พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา 5062601 ชื่อวิชา แพลงก์ตอนและสาหร่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

รหัสวิชา5073601   ชื่อวิชา  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

ภาษาอังกฤษสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา 5063701  ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

โภชศาสตร์สัตว์ประยุกต์

รหัสวิชา5043403   ชื่อวิชา  โภชศาสตร์สัตว์ประยุกต์

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

โรคสัตว์น้ำและปรสิต

รหัสวิชา5063401   ชื่อวิชา  โรคสัตว์น้ำและปรสิต