ไปยังเนื้อหาหลัก

0 รายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

รหัสวิชา5052201  ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

รหัสวิชา 5113101 ชื่อวิชา การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ

รหัสวิชา 5064109 ชื่อวิชา การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การจัดการสวนไม้ผล

รหัสวิชา 5033402 ชื่อวิชาการจัดการสวนไม้ผล

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

การจัดภูมิทัศน์

รหัสวิชา 5093101 ชื่อวิชา การจัดภูมิทัศน์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

รหัสวิชา5053301 ชื่อวิชา การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

รหัสวิชา 5043404 ชื่อวิชาการตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสวิชา 5074306 ชื่อวิชา การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

รหัสวิชา5073304 ชื่อวิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

รหัสวิชา 5042502 ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การแปรรูปอาหาร 1

รหัสวิชา 5072302 ชื่อวิชา การแปรรูปอาหาร 1

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 25 June 2020

การผลิตโคนม

รหัสวิชา 5043301 ชื่อวิชา การผลิตโคนม

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตผัก

รหัสวิชา5032201   ชื่อวิชา  การผลิตผัก

แก้ไขแล้ว 22 May 2021

การผลิตแพะและแกะ

รหัสวิชา 5042202 ชื่ิอวิชา การผลิตแพะและแกะ

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

รหัสวิชา5033301   ชื่อวิชา  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตไม้ผล

รหัสวิชา5033401   ชื่อวิชา  การผลิตไม้ผล

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตสัตว์สวยงาม

รหัสวิชา5043602   ชื่อวิชา  การผลิตสัตว์สวยงาม

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตสุกร

รหัสวิชา5042201   ชื่อวิชา  การผลิตสุกร

1 รายวิชาทั้งหมด
ดูรายวิชาทั้งหมด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การผลิตเห็ด

รหัสวิชา 5032202  ชื่อวิชา  การผลิตเห็ด

แก้ไขแล้ว 26 June 2020

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา5073802   ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ