Skip to main content

1 Courses

Teacher: ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

การคำนวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น สอนโดย อ.ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์

รหัสวิชา 7101002 ชื่อวิชา การคำนวณเชิงตัวเลขและความน่าจะเป็น
สอนโดย อ.ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์