Skip to main content

2 Courses

Teacher: วรรณีศา สีฟ้า

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ สอนโดย ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

รหัสวิชา 2551402 ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
สอนโดย ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.วรรณีศา สีฟ้า

Teacher: ดารัณ พราหมณ์แก้ว

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ สอนโดย ผศ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว

รหัสวิชา 2551101 ชื่อวิชา ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ
สอนโดย ผศ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว